خطایUnknown Classدرyii2

خطای : Unable to find ‘backend\controllers\NewsController’ in file: #. Namespace missing?

در ورژن advance هنگامی که شما به وسیله ی gii کنترلر ایجاد می کنید چه در backend و چه در frontend , پس از فراخوانی اون کنترلر شما با پیام مواجه میشین برای برطرف کردن موضوع باید به کنترلر خود رفته و با توجه به محلی که کنترلر را ایجاد کردید frontend یا backend namespace…Continue reading خطای : Unable to find ‘backend\controllers\NewsController’ in file: #. Namespace missing?

استفاده از gii در yii2

استفاده از gii در Yii2

برای فراخوانی ماژول gii  در Yii2  بستگی داره از کدام ورژن فریم ورک استفاده میکنین basic  یا advance   در basic  کافی است شما ماژول جی را در صورتی که فعال نبود , فعال نمایید . برای فعال سازی به web.php  در فولدر  config رفته و کد زیر را وارد می نماییم : توجه داشته…Continue reading استفاده از gii در Yii2