کپی کردن اطلاعات یک مدل در مدل جدید

برای کپی کردن  اطلاعات یک مدل در فریم ورک Yii  در مدلی دیگر می توان از متد  setattributes  استفاده کرد .

به این صورت که شما  ابتدا مقادیر  را با استفاده از متد  attributes از مدل  اول دریافت می کنید

سپس با استفاده از متد setattributes  اطلاعات دریافت شده را در مدل جدید قرار می دهید

کپی کردن اطلاعات یک مدل در مدل جدید


 
 $old_model=Article::find()->where(['user_id'=>$user_id])->orderBy('id ASC')->One();

//دریافت مقادیر مدل
 $old_model->attributes 

// ایجاد مدل جدید 
  $new_model=new Article();
//مقدار دهی مدل جدید با استفاده از مدل اول 
  $new_model->setAttributes($old_model->attributes);
 

2 thoughts on “کپی کردن اطلاعات یک مدل در مدل جدید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *