امروز:سه شنبه ,۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Yii2 / کوئری حذف (delete) در Yii2

کوئری حذف (delete) در Yii2

برای حذف یک یا چند رکورد در Yii2 به روش های زیر عمل می کنیم .

model Delete

$model = User::find($id);
$model->delete();

حذف بر اساس شرط (condition)

$connection	->createCommand()
			->delete('user', 'status = 0')
			->execute();

حذف با استفاده از کوئری

$connection	->createCommand
('DELETE FROM user WHERE userid=:userid')
			->execute();

حذف با استفاده از متدهای زنجیره ای (method chaining)

$model = $connection->createCommand
('DELETE FROM tbl_user WHERE userid=:userid');
$model->bindParam(':userid', $userid);
$userid = 5;
$model->execute();

و

$model = $connection->createCommand
('DELETE FROM tbl_user WHERE userid=:userid');
$model->bindParam(':userid', $userid);
//delete user 1
$userid = 1;
$model->execute();
//delete user 2
$userid = 2;
$model->execute();

حذف با استفاده از کلید اصلی

$user = User::findOne(2);
$user->delete();
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE `id`='2'

حذف تمام اطلاعات

User::deleteAll('status = :status AND age > :age', [':age' => 20, ':status' => 'active']);
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE status = 'active' AND age > 20

و

User::deleteAll(['and', 'type = :type_id',
 ['not in', 'usercategoryid', $categoriesList]], [
          ':type_id' => 2
        ]);
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE (type = 2) AND
 (`usercategoryid` NOT IN (1, 2, 3))

Check Also

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument

yii2 The ‘cursor’ option is required, except for aggregate with the explain argument برای حل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *