نکته-مهم-session-laravel

نکته-مهم-session-laravel

کار با سشن در فریم ورک لاراول ساده است که به چند روش قابل استفاده می باشد :
برای مثال :

use Session;
//  دریافت سشن 
Session::get('card');

لینک مرتبط :
آموزش لاراول

صفر تا صد احراز هویت

use Session;
// بررسی وجود سشن 
Session::has('tax')
use Session;
//  حذف سسشن
 Session::forget('card');

نکته مهم session در laravel

use Session;
//  افزودن مقدار به سشن
 Session::put('tax', $tax);
use Session;
//  افزودن ارایه به سشن
 Session::push('tax', $tax);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *