نمایش دیتا در لاراول

نمایش دیتا در لاراول

 

نمایش اطلاعات و داده ها در لاراول

جهت نمایش داده ها در فایل های blade از طریق ارسال دیتا از کنترلر به ویو در اینجا توضیح دادیم

شما در route نیز می توانید داده را به ویو ارسال نمایید :
در route

Route::get('greeting', function () {
    return view('/article/index', ['name' => 'golaravel.ir']);
});

و در ویو

salam  , {{ $name }}.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *