نمایش دیتا در view با استفاده از controller

نمایش دیتا در view با استفاده از controller

مثال: می خواهیم یک اکشن در controller ایجاد کنیم و از طریق آن یک دیتایی را به ویو ارسال و آن را نمایش دهیم :

مرحله اول : ایجاد اکشن index در کنترلر article
برای ایجاد کنترلر: فایل ArticleControoler.php را در مسیر app->http->controllers ایجاد می کنیم:

namespace App\Http\Controllers;
use App\Article;
use Illuminate\Http\Request;
use View;
use App\Http\Requests;
class ArticleController extends Controller
{
   public function index(Request $request) {
    return view('article.index', [
      'title' => "goyii.ir",
    ]);
  }
}

در کد بالا و در اکشن index ما دیتای goyii.ir را از طریق متغییر title به فایل index.blad.php ارسال می کنیم. که با $title در ویو می توانیم آن را دریافت کنیم.

مرحله دوم:برای نمایش باید ابتدا فولدر article را در مسیر resources->views ایجاد و در آن فایل فایل index.blade.php قرار دهیم:
فایل index.blade.php حاوی کد زیر :

<h1>
  welcome to echo $title;
</h1>

مرحله سوم : تنظیم routes :
کد زیر را در فایل web.php در فولدر Routes

Route::get('/article/index', 'ArticleController@index');

در کد بالا هرگاه کاربر در مرورگر خود article/index را وارد نماید سیستم اکشن index در کنترلر article اجرا می کند.

نمایش دیتا در view با استفاده از controller
نمایش دیتا در view با استفاده از controller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *