محاسبه مدت زمان بین ۲ تاریخ / ساعت

محاسبه  مدت زمان بین ۲ تاریخ / ساعت

 

بار ها پیش آمده که بخواهید مدت زمان اجرای یک کوئری یا یک قطعه کد را محاسبه کنید .

در php تابع DateTime دارای متدی به نام diff می باشد که این عمل را به راحتی انجام میدهد.

مرحله اول:
انتخاب ۲ تاریخ معتبر :

$strStart = '2013-06-19 18:25'; 
   $strEnd   = '06/19/13 21:47'; 

مرحله دوم : تبدیل آن به تاریخ با استفاده از کلاس dateTime

   $dteStart = new DateTime($strStart); 
   $dteEnd   = new DateTime($strEnd); 

calculate the duration between two date/times

مرحله سوم :محاسبه تفاوت بین آنها

 

محاسبه  مدت زمان بین ۲ تاریخ / ساعت

 

 $dteDiff  = $dteStart->diff($dteEnd); 

مرحله چهارم : تبدیل به فرمت دلخواه :

 print $dteDiff->format("%H:%I:%S"); 

و در نهایت خروجی :

۰۳:۲۲:۰۰ 

آموزش صفر تا صد php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *