مجیک متد MagicMethods برنامه نویسی شی گرایی

برنامه نویسی شی گرا php
خوب برای حل کردن( مشکل قبلی) از متد های جادویی استفاده میکنیم
یکی ازین مجیک متد ها کارش اینه که گت و سترا به صورت اتومات انجام میده
خوب اونا
__set()
__get()
هستن
مثال:

class Student {
  private $properties = array();
  function __get($property) {
    return $this->properties[$property];
  }
  function __set($property, $value) {
    $this->properties[$property] = "AutoSet {$property} as: " . $value;
  }
}
$st = new Student();
$st->name = "Afif";
$st->roll = 16;
echo $st->name ;
echo $st->roll;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *