قرار دادن html در label منو nav:widget

به صورت پیش فرض زمانی که شما در label منو nav:widget تگ html قرار دهید در ظاهر کلیه ی تگ ها نمایش داده می شود
این به دلیل وجود پروپرتی ای هست که در کلاس این ویجت تعریف شده که مقادیر در label را encode می کند
برای غیر فعال کردن آن کافی است که encodelabels را برابر false قرار دهید :
به صورت زیر :

 echo Nav::widget([
        'options' => ['class' => 'navbar-nav navbar-right'],
        'encodeLabels'=>false,
        'items' => [
          ['label' => 'نمایش سایت', 'url' => ['/site/index'], 'linkOptions' => ['target' => '_blank']],
          ['label' => 'پیشخوان', 'url' => ['/site/dashboard']],
          ['label' => 'سفارشات'." ".$c_cotact, 'url' => ['/order/index']],
 ]);
      NavBar::end();

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *