روزگار خوب دخترک در خانه

روزگار خوب دخترک در خانه

خانه انتخاب

خانه تو آنجایی نیست که در آن متولد میشوی؛
خانه تو آن جایی است که وقتی به عقل میرسی و میتوانی تصمیم بگیری که چه چیز را دوست داری
و چه چیزی را دوست نداری، خودت برای بقیه سالهای عمرت انتخاب میکنی

اوریانا فالاچی | از کتاب پنه لوپه به جنگ میرود ترجمه: ویدا مشفق

 

دخترک

در یک چهارراه ، که آدرسش اهمیتی ندارد یک دختر ، که اسمش را کاری نداریم
به چراغ قرمز عابر پیاده رسید و ایستاد و منتظر ماند …و نرفت
مردانی ، که به سطح فرهنگشان کاری نداریم از کنار دختر ، که لباسش در قصه ما نقشی ندارد
به خیابانی ، که تعداد ماشین هایش را بیخیال می شویم وارد می شدند چراغ قرمز و ترافیک بود و کسی نمی ایستاد
یک انگشت توهین آمیز چند آرنج خشن چند صد کلمه‌ی تحقیر کننده با پیکر دختر برخورد کرد
از کشوری که اسمش را نمی بریم از مردمی ، که نامهایشان را فراموش می کنیم از آیینی که نقشش را در این حادثه انکار می کنیم
دخترک بیزار بود

کتاب: ؟

روزگار خوب

بسیاری از آدم ها بدنبال لذت های مادی یا شکل های گوناگون خوشحالی روانی می گردند .
زیرا معتقدند که این چیزها می تواند آن هارا خوشبخت کند و یا از احساس ترس و کمبود ها برهاند.
این گونه ادم ها ناچارند رضایت خاطر و کامیابی خود را در آینده ای دور جستجو کنند
{ وقتی فلان چیز یا بهمان چیز را بدست بیاورم ، آنگاه حال و روزگارم خوب خواهد شد }
ذهن توست که توهم روزگار خوب آینده را می آفریند تا تورا از آنچه که واقعی است و در اکنون و اینجاست
دور کند

کتاب نیروی حال the power of now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *