دیتابیس و تنظیمات آن در فریم ورک لاراول laravel

پس از مراحل نصب و راه اندازی و تنظیمات فریم ورک لاراول
نوبت به اتصال پروژه به دیتابیس می رسد، برای این کار:
در فولدر config فایل database.php را باز کنید:
در این فایل بسته به دیتابیسی که مورد نظرتون هست می توانید تنظیمات آن را ست نمایید :
فریم ورک لاراول از دیتابیس های mysql ,pgsql,redis ,SQL Server … پشتیبانی می کند.
به عنوان مثال دیتابیسی که بنده استفاده می کنم mysql هست که در قسمت تنظیمات این دیتابیس من به صورت زیر عمل کرده ام

  'mysql' => [
      'driver' => 'mysql',
      'host' => env('DB_HOST', 'localhost'), 
      'port' => env('DB_PORT', '3306'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'laravelproject'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', '123456789'),
      'charset' => 'utf8',
      'collation' => 'utf8_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => false,
      'engine' => null,
    ],

این تنظیمات اولیه دیتابیس بود در بخش های بعدی با کوئری زدن و relation ها و همچنین کار با Eloquent ORM حتما آشنا خواهیم شد.
لینک زیر داکیومنت سایت اصلی در رابطه با دیتابیس هست:
Database: Getting Started

نکته:پس از تنظیم کردن اطلاعات دیتابیس خود ، در صورتی که با عدم اتصال به دیتابیس مواجه شدید. اطلاعات خود را در فایل .env نیز تنظیم کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *