در خانه نشینید و مگردید به هر در

آخ که چقدر خوبه این مولانا

آنان که طلبکار خدایید، خود آیید
حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید

چیزی که نکردید گم از بهر چه جویید؟
کس غیر شما نیست،کجایید،کجایید؟

در خانه نشینید و مگردید به هر در
زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید

ذاتید و صفایید گهی عرش و گهی فرش
در عین بقایید و مبرا ز فنایید

اسمید و حروفید و کلامید و کتابید
جبریل امینید و رسولان سمایید

خواهید ببینید رخ اندر رخ معشوق
زنگار زآیینه به صیقل بزدایید

تا بود که همچون شه رومی به حقیقت
خود را به خود از قوت آیینه نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *