اعتبار سنجی در yii2 - validation-password_repeat

تکرار رمز عبور در Yii2

برای مقایسه ی دو attribute  در فورم مثلا email  یا  تکرار رمز عبور می تونیم از validation هایی که فریم ورک داره استفاده کنیم .

مثال زیر توجه کنین .

در فورم :

<?= $form->field($model, "password")->passwordInput() ?>
<?= $form->field($model, "password_repeat")->passwordInput() ?>

 

در  مدل :

public $password_repeat;
[["password_repeat", "password"], "string", "min" => 6],
["password_repeat", "compare", "compareAttribute" => "password", "message" => “Passwords don't match”],

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *