تغییر فرمت GridView Layout

در حالت کلی نحوه ی نمایش دیتا در  Gridview  به این صورت است که ابتدا خلاصه ای از اطلاعات نمایش داده میشود (نمایش ۱ تا ۱۰ از ۲۶)

سپس آیتم ها یا همون دیتاهامون  و در آخر صفحه بندی

برای تغیر ترتیب و یا افزودن داده ی جدیدی به صورت زیر عمل می کنیم

<?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
'layout'=>"{pager}\n{summary}\n{items}",
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
	.........
     ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
   ],
 ]); ?>

goyii2-gridview-yii2

صفت هایی که در این layout می توانند قرار بگیرند به قرار زیر می باشند :
{errors} خطاهای موجود
{sorter} امکان سورت بندی (نزولی – صعودی)
{summary} خلاصه اطلاعات نمایش داده شده
{items} اطلاعات
{pager} صفحه بندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *