برنامه ریزی اراده می خواهد

برنامه ریزی اراده می خواهد

هیچ کس برنامه‌ای برای شکست، تنبلی، حماقت و چاقی بیش از حد ندارد.
خودشان با نداشتن برنامه کاری به وجود می‌آیند.

بنا به تعریف انجمن روانشناسی آمریکا، «اراده» توانایی مقاومت در برابر وسوسه‌های کوتاه مدت برای بدست آورده اهداف بلند مدت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *