انتخاب…

خانه تو آنجایی نیست که در آن متولد میشوی؛

خانه تو آن جایی است که وقتی به عقل میرسی و میتوانی تصمیم بگیری که چه چیز را دوست داری و چه چیزی را دوست نداری،

خودت برای بقیه سالهای عمرت انتخاب میکنی.

اوریانا فالاچی | از کتاب پنه لوپه به جنگ میرود
ترجمه: ویدا مشفق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *