استفاده از CDbCriteria در Yii

استفاده از CDbCriteria در Yii

یکی دیگه از روش های کوئری زدن در اکتیو رکورد ActiveRecord استفاده از CDbCriteria هست
این کلاس امکان کوئری زدن دلخواه نظیر : condition , limit , order , … را برای ما فراهم میکند
نحوه ی استفاده در اکتیو رکورد هم به شکل زیر می باشد

CActiveRecord::find

برای مثال ما میخواهیم اطلاعاتی از کاربر بگیریم

$criteria = new CDbCriteria();
$criteria->select = array('id', 'first_name', 'last_name'); //  انتخاب ستون های دلخواه
$criteria->condition = 'id>50'; //  شرط کوئری
$criteria->order = 'id DESC'; // ترتیب  یا همان سورت 
$criteria->distinct = true; // جوگیری از داده های تکراری
$criteria->limit = 5; // نمایش فقط پنج  آیتم
$criteria->offset = 5; // شروه  از آفست  پنج به بعد
// یعنی به جای اینکه از آفست صفر شروع به نمیش دادن کن از آفست ۵ شروع کن
$users = User::model()->findAll($criteria);

به همین سادگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *