css and js in yii

استفاده از اسکریپت در ویو (قسمت اول)

برای استفاده کردن اسکریپت ها در سایت خود مانند: css,javascript, …
شما میتونین بسته به نیازتون در هر ویویی که نیاز دارین آنها را فراخوانی کنید
برای فراخوانی فایل های css از کد زیر

Yii::app()->clientScript->registerCssFile(Yii::app()->baseUrl.'css/style.css');

برای فایل های جاوااسکریپت هم از کد زیر

Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl.'js/jquery.js',CClientScript::POS_END);

برای مثال یه کد های زیر توجه فرمایید

$baseUrl = Yii::app()->baseUrl; 
$cs = Yii::app()->getClientScript();
$cs->registerScriptFile($baseUrl.'/js/yourscript.js');
$cs->registerCssFile($baseUrl.'/css/yourcss.css');

حالت مختصر تر کد بالا به صورت زیر می باشد

Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl.'js/jquery.js',CClientScript::POS_END);
Yii::app()->clientScript->registerCssFile(Yii::app()->baseUrl.'css/style.css');

همچنین برای استفاده از اسکریپت ها با استفاده از تنظیمات کلی سایت به صورت زیر عمل میکنیم
در واقع فایل هامون را با استفاده از component در فایل config.php ثبت میکنیم

 'components'=>array(
     // ...
    'clientScript'=>array(
      'packages'=>array(
        'jquery'=>array(
          'baseUrl'=>'//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/',
          'js'=>array('jquery.min.js'),
        )
      ),
    ),
    // ...
 ),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *