از ماست که بر ماست

وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی مقدار زیادی از دستمال کاغذ یا صابون یا عطر رایگان استفاده می کنید،
در حالی که در منزل خودتان این گونه نیستید،
بدین معنا است که اگر شرایط اختلاس برای شما فراهم شود مطمئنا اختلاس می کنید!

 

اگر در جشن ها و بوفه ها زیاد غذا می خورید
در حالی که می دانید شخص دیگری آن را حساب می کند،
بدین معناست که اگر فرصت خوردن مال دیگران را پیدا کنید، این کار را انجام خواهید داد!

 

اگر حقوق در صف ایستادن و در صف بودن را راعایت نمی کنید،
پس شما زمینه این را دارید که برای رسیدن به هدف خود از شانه دیگران هم بالا بروید.

 

اگر بر این باور هستید که هر چه را در خیابان پیدا کردید حق شما است ،
در حالی که متعلق به شخص دیگری بوده که آن را گم کرده است،

پس قابلیت دزدی در شما وجود دارد!

 

هنگامی که به قوانین راهنما و رانندگی توجهی ندارید و به آن اعتنایی نمی کنید،
بیانگر این است که شما زمینه تجاوز و سرکشی را دارید

حتی اگر قرار باشد اشخاص بی گناهی هم در این بین صدمه ببینند.

 

اگر به حیوانات آزار می‌رسانید – سگها را به آتش میکشید –

و برای کسب پول و درآمد از آزار و اذیت و کشتار حیوانات ابایی ندارید
پس شما بالقوه – در قبال دستمزد و پول – توان انجام این اعمال و جنایات را با همنوع و انسانهای دیگر دارید !!!

 

از ماست که بر ماست

 

شما چه ” اگر ” دیگری میتوانید به این متن اضافه کنید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *