آشنایی با query class در yii2

نحوه ی دیگه از اعمال کوئری استفاده از کلاس query می باشد
به مثال زیر توجه کنید:

$query = new Query;
$query->select('userid, username')
    ->from('tbl_user')
    ->limit(10);
$command = $query->createCommand();
$data = $command->queryAll();	

و

$query = new Query;
$columns = [];
$columns[] = 'userid';
$columns[] = 'username';
$query->select($columns)
    ->from('tbl_user')
    ->limit(10);
$command = $query->createCommand();
$data = $command->queryAll();	

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *