امروز:جمعه ,۱۳۹۶/۰۴/۳۰
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

جدیدترین مقالات

توابع تاریخ در MySQL

در این بخش از آموزش های سایت GoYii.ir به آموزش توابع تاریخ در mysql می پردازیم. تابع NOW() : تاریخ و ساعت جاری را به صورت “۲۰۱۷-۰۷-۰۷ ۲۰:۰۳:۲۶” برمی گرداند SELECT NOW() FROM user ———————————————————————————————————————————————— تابع CURDATE(): تاریخ جاری را به صورت “۲۰۱۷-۰۷-۰۷” برمی گرداند SELECT CURDATE() FROM user ———————————————————————————————————————————————— …

ادامه مطلب»

Delete one array element-حذف یک عنصر از آرایه php

برنامه نویسی php اگر شما بخواهید یک عنصر از ارایه حذف کنید می توانید از unset() و یا array_splice() استفاده کنید. برای دریافت key عنصری که می خواهید حذف کنید از array_search() استفاده کنید. مثال: unset: $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c"); unset($array[1]); نتیجه در …

ادامه مطلب»

متد findByAttributes

استفاده از متد findByAttributes() در yii1 یکی از متد های CActiveRecord متد findByAttributes می باشد که یک رکورد(سطر) را بر اساس ویژگی ها و شرط های خواسته شده پیدا می کند: که سه ۳ آرگومان دریافت می کند : public static findByAttributes(array $attributes, mixed $condition='', array $params=array ( )) همانطور …

ادامه مطلب»

تفاوت this و self در برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی php چه زمانی باید از $this و چه زمانی از self استفاده کنیم؟ $this به شی جاری اشاره می کند . refer to object self به کلاس جاری اشاره می کند.refer to class $this->member به غیر استاتیک متد و پروپرتی اشاره می کند self::member به استاتیک متد و …

ادامه مطلب»

How to use the swiftMailer in Yii2-ارسال ایمیل

برنامه نویسی php استفاده از swiftMailer در فریم ورک Yii ابتدا در تنظیمات پروژه basic config/web.php advance common/config/main-local.php 'components' => [ 'mail' => [ 'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer', 'viewPath' => '@backend/mail', 'useFileTransport' => false,//set this property to false to send mails to real email addresses //comment the following array to send …

ادامه مطلب»

Yii2 pjax gridview

به صورت پیش فرض هنگامی که در gridview در Yii2 مطلبی را جستجو می کنین در url شما با یک کوئری استرینگ طولانی مواجه می شوید شکل زیر : خوب برای اینکه جستجوی شما در gridview به صورت ajax انجام شود همانند yii1 فریم ورک ویجتی با نام Pjax دارد …

ادامه مطلب»

URL in yii2 gridview

برنامه نویسی php برای نمایش لینک در gridview : GridView::widget([ 'dataProvider' => $dataProvider, 'filterModel' => $searchModel, 'columns' => [ ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'], [ 'label'=>'bla', 'format' => 'raw', 'value'=>function ($data) { return Html::url('site/index'); }, ], ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'], ], ]);

ادامه مطلب»

How to get response as json format(application/json) in yii?

برنامه نویسی php How to get response as json format(application/json) in yii? Create this function in your (base) Controller: protected function renderJSON($data) { header('Content-type: application/json'); echo CJSON::encode($data); foreach (Yii::app()->log->routes as $route) { if($route instanceof CWebLogRoute) { $route->enabled = false; // disable any weblogroutes } } Yii::app()->end(); }

ادامه مطلب»

yii2 data provider default sorting

برنامه نویسی php yii2 data provider default sorting $dataProvider = new ActiveDataProvider([ 'query' => $query, 'sort'=> ['defaultOrder' => ['topic_order'=>SORT_ASC]] ]); Official doc link

ادامه مطلب»